Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
THUẬT NGỮ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Năng suất xanh (GPM)

1. Phương pháp Năng suất xanh (GPM) là gì?

Phương pháp Năng suất xanh gồm 6 bước chính, liên quan tới Sự thành công qua 6 bước. Mỗi bước gồm một số nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành, có 13 nhiệm vụ như sau:

Bước 1: Bắt đầu

Nhiệm vụ 1

Thông tin nhóm

Nhiệm vụ 2

Điều tra và thu thập thông tin để định hướng

Bước 2: Lập kế hoạch

Nhiệm vụ 3

Định rõ vấn đề và nguyên nhân

Nhiệm vụ 4

Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu

Bước 3: Tập hợp, đánh giá và xác định ưu tiên cho các lựa chọn Năng suất xanh

Nhiệm vụ 5

Tập hợp các phương án Năng suất xanh

Nhiệm vụ 6

Sàng lọc, đánh giá và lựa chọn ưu tiên

Bước 4: Triển khai các phương án Năng suất xanh

Nhiệm vụ 7

Xây dựng trình tự triển khai chung

Nhiệm vụ 8

Triển khai phương án đã lựa chọn

Nhiệm vụ 9

Đào tạo, nâng cao nhận thức và phát triển năng lực

Bước 5: Giám sát và xem xét

Nhiệm vụ 10

Giám sát và đánh giá kết quả

Nhiệm vụ 11

Xem xét của lãnh đạo

Bước 6: Duy trì Năng suất xanh

Nhiệm vụ 12

Tích hợp sự thay đổi trong hệ thống quản lý của tổ chức

Nhiệm vụ 13

Xác định các khu vực có thể phát sinh vấn đề mới để cải tiến liên tục

TIP Phương pháp Năng suất xanh có thể được áp dụng trong các tổ chức phi lợi nhuận, nó cũng cho thấy là rất có ích đối với các dự án phát triển cộng đồng. Việt Nam đã và đang triển khai dự án Năng suất xanh tại khu vực nông thôn.

2. Tại sao GPM có ý nghĩa?

GPM cho bạn biết một cách rõ ràng cần bắt đầu dự án như thế nào và các bước cần cho tiến trình cải tiến liên tục.

3. GPM hỗ trợ như thế nào?

Phương pháp này sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường trong khung chương trình về năng suất. Nó cũng chỉ ra cho bạn thấy làm cách nào để đạt được năng suất hơn với tiêu tốn ít nguồn lực hơn. Và do đó, kết quả cuối cùng có thể làm giảm gánh nặng về môi trường và hạ chi phí.

4. GPM được áp dụng ở đâu?

Bạn có thể lựa chọn sẽ áp dụng phương pháp này trong toàn hệ thống hay một bộ phận nào đó của tổ chức. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn của bạn có thể bao gồm: quy mô, bản chất và mức độ của các thách thức mà bạn đang cố gắng giải quyết, và số quá trình mà bạn có. Các yếu tố bên ngoài cũng có thể tác động tới phạm vi mà những nỗ lực Năng suất xanh của bạn đang được áp dụng.

5. GMP có ý nghĩa khi nào?

Phương pháp này là một hoạt động có tính tuần hoàn. Có thể bạn muốn triển khai GPM trong giai đoạn phát triển sản phẩm mới, hoặc khi phải giải quyết các vấn đề trong một quá trình lỗi thời. Thậm chí, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh mới và bạn muốn sử dụng Năng suất xanh như một cách tiếp cận mang tính chiến lược để tạo ra nét khác biệt cho sản phẩm/dịch vụ từ ngay giai đoạn hình thành ý tưởng kinh doanh mới.

6. GPM đem lại lợi ích cho ai?

Phương pháp này đem lại lợi ích cho nhiều bên mà người đầu tiên được hưởng lợi chính là bạn, người sử dụng. Bạn có thể là người chịu trách nhiệm chính hoặc là người tham gia vào việc thực hiện GP. Biết được trình tự những bước cần làm theo và các nhiệm vụ cần hoàn thành làm cho bạn tự tin dù là với vai trò gì.

Những người đưa ra quyết định và các bên hữu quan bên ngoài có ảnh hưởng lớn có thể hiểu được sự quá trình tiến hành của bạn một cách logic và có trật tự. Các nhà đầu tư tiềm năng cũng có thể thấy những thông tin hữu ích này.

Lưu ý: Dù phương pháp này không phải là tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14000, nhưng việc áp dụng phương pháp này tỏ ra có ích với những lý do tương tự như áp dụng ISO 14000. Một vài người đã thử nghiệm và vấn đề đã được loại bỏ. Học hỏi từ sai lỗi của người khác là cách làm ít tốn kém hơn.